Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Padel Etten-Leur

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Padel Etten-Leur: Pieter Petrus Foesenek en Gerwin Petrus Conradus Foesenek handelend onder de naam Padel Etten-Leur, een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd aan de Bisschopsmolenstraat 136, (4876 AR) in Etten-Leur. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 92118410.
 2. Huurder: degene die een deel van de accommodatie huurt.
 3. Gebruiker: degene die het gehuurde deel van de accommodatie gebruikt, waaronder de huurder.
 4. De accommodatie: Padel Etten-Leur gelegen aan de Olympiade 15 (4873 DA) in Etten-Leur.
 5. De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen huurder en Padel Etten-Leur ter zake de huur van een deel van de accommodatie.
 6. Algemene voorwaarden: de bepalingen die hierna volgen.
 7. Website: www.padeletten-leur.nl.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Padel Etten-Leur en huurder.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de gebruiker die deelneemt namens huurder.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Huurder aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het mondeling / schriftelijk / digitaal sluiten van een overeenkomst met Padel Etten-Leur.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 6. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 

Artikel 3: Offertes en de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Padel Etten-Leur en huurder komt tot stand na ontvangst van een mondeling / schriftelijk / digitaal verzoek van huurder en na schriftelijke bevestiging door Padel Etten-Leur.
 2. Offertes van Padel Etten-Leur zijn vrijblijvend, tenzij Padel Etten-Leur een geldigheidstermijn heeft vermeld in de offerte. Aan drukfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Indien de aanvaarding van huurder afwijkt van het aanbod wat is gedaan in de offerte dan is Padel Etten-Leur daar niet aan gebonden, tenzij Padel Etten-Leur hiermee schriftelijk instemt.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 5. De overeenkomst tussen Padel Etten-Leur en huurder wordt aangegaan voor de bepaalde duur als vermeld op de factuur.
 6. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat opzegging is vereist, tenzij schriftelijke verlenging is overeengekomen.
 7. Het is huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Padel Etten-Leur de afgesloten overeenkomsten aan derden over te dragen en om de volgens de overeenkomst gehuurde padelbanen onder te verhuren.
 8. De prijzen voor diensten en goederen die door derden geleverd worden, zijn niet inbegrepen in de prijzen van Padel Etten-Leur en zijn voor rekening van huurder.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het is huurder niet toegestaan de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan anders dan voor de bestemming padelbaan te gebruiken. Het is huurder niet toegestaan de bestemming zonder schriftelijke toestemming van Padel Etten-Leur te wijzigen.
 2. Huurder en gebruiker houden zich aan de gedrags- en gebruiksregels op de accommodatie.
 3. Indien huurder en gebruiker de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan niet tijdig verlaten, dat wil zeggen na het van rechtswege eindigen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 6 van deze algemene voorwaarden, dan is Padel Etten-Leur gerechtigd de daarvoor geldende huurprijs in rekening te brengen.
 4. Huurder en gebruiker veroorzaken geen hinder bij het gebruik van de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan.
 5. Zonder schriftelijke toestemming van Padel Etten-Leur is het huurder en gebruiker niet toegestaan de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan te gebruiken voor het verzorgen van trainingen.
 6. Padel Etten-Leur is gerechtigd de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan of een gedeelte daarvan tijdelijk buiten beschikking te stellen voor de uitvoering van onderhoud- en herstelwerkzaamheden. Huurder en gebruiker kunnen in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van huur.

 

Artikel 5: Prijs en betaling

 1. Een prijs wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. Prijzen zijn exclusief kosten van derden.
 2. Betaling vindt bij aanvang van de overeenkomst plaats dan wel bij het digitaal maken van de reservering. Betaling geschiedt contant, per pin of door middel van overboeking.
 3. Facturen dienen binnen de factuurdatum te worden voldaan.
 4. Huurder zal facturen uiterlijk binnen de factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de huurder. Buitengerechtelijke kosten worden aan de huurder in rekening gebracht met een tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-.

 

Artikel 6: Opschorting

 1. Padel Etten-Leur behoudt zich het recht voor om huurder en gebruiker de toegang tot de accommodatie en de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan te weigeren of op te schorten op het moment dat de betaling nog niet is voldaan bij aanvang van de overeenkomst.
 2. Eventuele bezwaren van huurder tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 7: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. Padel Etten-Leur mag de overeenkomst met huurder met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Padel Etten-Leur kan schaden.
 2. Padel Etten-Leur is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Padel Etten-Leur op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Padel Etten-Leur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de huurder de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden en uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de overeenkomst. Huurder krijgt het huurbedrag in het account op het reserveringsplatform terugbetaald in de vorm van credits.
 5. Huurder kan de door hem niet benutte huur voortvloeiende uit de overeenkomst niet op een ander tijdstip inhalen indien de overeenkomst later dan 24 uur voor aanvang van de overeenkomst wordt geannuleerd dan wel beëindigd. Huurder krijgt in dat geval het huurbedrag niet teruggestort en huurder ontvangt geen credits in de zin van lid 4 van dit artikel.
 6. Ingeval één van partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 8: Overmacht

 1. Padel Etten-Leur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Padel Etten-Leur geen invloed kan uitoefenen en waardoor Padel Etten-Leur niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Padel Etten-Leur zal de huurder zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht.
 4. In geval van overmacht zal Padel Etten-Leur zich naar redelijkheid inspannen om de huurder desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 5. In geval van overmacht is Padel Etten-Leur niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid Padel Etten-Leur

 1. Padel Etten-Leur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van het gebruik van de accommodatie dan wel de door huurder volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan, tenzij en voor zover huurder kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Padel Etten-Leur.
 2. Padel Etten-Leur is niet aansprakelijk voor het op de accommodatie en/of de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan zoekgeraakte, beschadigde of diefstal van materialen / eigendommen van huurder en gebruiker en andere derden.
 3. De aansprakelijkheid van Padel Etten-Leur is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Padel Etten-Leur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 4. Indien geen uitkering  krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Padel Etten-Leur plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Padel Etten-Leur beperkt tot maximaal de prijs van de overeenkomst. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Padel Etten-Leur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Huurder vrijwaart Padel Etten-Leur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid huurder

 1. In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt aan de accommodatie of de volgens de overeenkomst gehuurde padelbaan zijn huurder en gebruiker verplicht om Padel Etten-Leur onmiddellijk na ontdekking dan wel op het eerst mogelijke moment in kennis te stellen van de schade.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie tenzij huurder aantoont dat hem en gebruiker geen schuld noch enige nalatigheid is te verwijten en hij deze schade overeenkomstig het bepaalde onder lid 1 van dit artikel onmiddellijk na ontdekking dan wel op het eerst mogelijke moment heeft gemeld of tenzij sprake is van slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Dit geldt ook voor de materialen die ter beschikking gesteld zijn door Padel Etten-Leur.
 3. Huurder is aansprakelijk voor door een gebruiker aan derden dan wel aan eigendommen van derden toegebrachte schade.

 

Artikel 11: Online reserveringssysteem

 1. Padel Etten-Leur stelt via de website een online reserveringssysteem beschikbaar voor huurder.
 2. Het reserveringssysteem wordt verschaft door een derde waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.
 3. Huurder heeft een account nodig om toegang te krijgen tot het reserveringssysteem. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring op de website.
 4. Via het online reserveringssysteem kunnen padelbanen en padeltrainingen worden gereserveerd. De padeltrainingen worden begeleid door een door Padel Etten-Leur aangewezen derde.
 5. Padel Etten-Leur is wegens buitengebruikstelling van het online reserveringssysteem niet gehouden tot schadevergoeding aan de huurder.

 

Artikel 12: Persoonsgegevens

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt, dat de gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en dat de gegevens niet zonder reden worden verstrekt aan derden.

 

Artikel 13: Klachten

 1. Huurder dient binnen 7 dagen na ontdekking maar uiterlijk binnen 28 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken ter zake de werkzaamheden van Padel Etten-Leur schriftelijk bij Padel Etten-Leur te hebben geklaagd.
 2. Huurder dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
 3. Padel Etten-Leur zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met huurder in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
 4. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Padel Etten-Leur van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Padel Etten-Leur mag wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Padel Etten-Leur en huurder is Nederlands recht van toepassing.
 4. De Kantonrechter is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.